สวดก่อนนอนทุกวัน 3 คาถา เสริมโชคเสริมลาภ เรียกเงินเรียกทอง

ทั่วไป

การที่เราไหว้พระสวดมนค์ทุกวันนั้น นอกจากที่เราจะได้เรื่องของสมาธิและการนอนของเราสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นและหลับได้ยาวนานจนถึฝเช้ากันเลยที่เดียว ใครที่จะเริ่มการสวดมนต์ก่อนนอนก็สามารถเลือกบทสวดที่เหมาะกับเราเองหรือสามารถสวดได้โดยไม่ติดขัด

การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเป็นวิถีของช าวพุทธเราอยู่แล้ว แต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากคุณนั้นได้สวด 3 คาถา เสริมโชคเสริมลาภ เรียกเงินเรียกทอง เพิ่มอีกบทสวดหนึ่ง และยังทำให้้จิตใจของคุณนั้นสงบกว่าเดิม

การสวดมนต์ คือ ข้ อวัตรอันเป็นหลักใจของช าวพุทธ เป็นบุญกิจ บุญกิริย าที่ถือปฏิบัติสืบๆ กัน มา นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถือกันว่าเป็นเรื่อง สำคัญของชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักบวช นักบุญทั้งหล า ย จะให้ข า ดตกบกพร่องในข้ อวัตร

กิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดข า ด ถ้าหากละเลย เพิกเฉย ก็ถือกันว่าเสื่อม ก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นก ร ร ม เป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเองและสถานที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม ตลอ ดถึงโยมญาติมิตรที่ถวายความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ อีกทั้งภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณงามความดีบารมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ย าก

คาถาโชคลาภที่ 1 คาถามหาลาภ ( หลวงพ่อร ว ย ปาสาทิโก )
( ตั้งนะโม 3 จบ )

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เกรัตน์สะ พระพุทธชิต า สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

คาถาโชคลาภที่ 2 คาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

( ตั้ง นะโม 3 จบ )
นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ ( คาถาปัดอุปสรรค )

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม ( คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม ( คาถาลาภไม่ข า ดสาย )

มิเตภาหุหะติ ( คาถาเงินล้าน )

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ( คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า )

สัมปะติจฉามิ ( คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น )

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูช า 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด )

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็น มาของคาถาเงินล้าน

‘…ก่อนที่มาอยู่วัดท่าซุงนะ ฉันอยู่กระต๊อบ เงินร้อยก็ห า ย ากสำหรับคนทำบุญ คาถาวิระทะโย ก็ทำเรื่อยๆ ไป ต่อมาท่านก็มาหา ก็บอ กว่าคาถาบทนี้นะ ที่เขาทำพระวัดพนัญเชิญองค์แรก มีเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านไปนั่งก ร ร มฐานและเสกด้วยคาถาบทนี้ ๓ ปี

ท่านให้ดูตัวอย่ างวัดพนัญเชิง เงินข า ดไหม…ฉันก็ทำมาเรื่อย มาอีกปีหนึ่งกำลังบวงสรวง ท่านบอ กว่า คาถาบทนี้ เป็นคาถาเงินแสนนะ ก็ใช้คาถาบทนั้น มาประมาณครึ่งปี คน มาทอ ดกฐินผ้าป่าได้เงินเป็นแสน นี่เห็นชัดนะ แล้วต่อมาอีกปีหนึ่ง ท่านบอ กว่า

คาถาบทนี้ เป็นคาถาเงินล้านนะ ให้ว่าต่อเนื่องกันไป แล้วไปลง คาถาวิระทะโย ต่อมาก็จริงๆ เพราะปี ๒๕๒๗ ก็ใช้เงิน เดือนเป็นล้าน ซึ่งไอ้อย่ างนี้เราก็คิดไม่ออ ก ต้องค่อยๆ ใจเย็น เวลาว่าไป อย่ าไปว่าหวังเอาลาภ คือต้องภาวนาด้วยนะ

ถ้าทางที่ดีเวลาภาวนาก ร ร มฐาน พอจิตสบายน่ะต่อเลย เพราะเวลาก ร ร มฐานนี่จิตเป็นฌาน ใช่ไหม… เอาอย่ างนี้ดีกว่า เวลาฝึกมโน มยิทธิออ กไปให้ได้นั้น ออ กไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ ออ กไปได้นี่จิตเป็นฌาน ๔ เข้าเขตพระนิพพานได้ จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาต่อด้วยคาถาบทนี้เลย มากน้อยก็ช่าง ให้หลับไปเลย

คือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็ว ก็สงสัยเหมือนกันนะ เมื่อปี ๒๕๒๖ ท่านบอ กว่า ปี ๒๕๒๗ มีอะไรบ้างก็ตุนๆ ไว้บ้างนะ ปี ๒๕๒๘ จะเครียดมาก การค้าของใครถ้าทรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อน อันนี้ท่านบอ กว่า “ถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขา…’

อย่ างไรก็ต าม บทสวดมนต์คาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ก็เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ เรามีสติขณะที่เรากำลังเพ่งจิตตอนที่สวดคาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน หรือท่องคาถาอยู่

คาถาโชคลาภที่ 3 คาถาเรียกเงิน เสริมท รั พ ย์ ( หลวงพ่อปาน )

( ตั้งนะโม 3 จบ )

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ( ว่า ๑ จบ )

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าข า ยจะทําให้มีโภคท รั พ ย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าข า ยร่ำร ว ย

ท่องคาถามหาโชค ให้ลาภเงินทอง สวดมนต์กันไปแล้ว ก็อย่ าลืมทำบุญทำทาน เผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้ย ากไร้ ด้อยโอ กาส และที่สำคัญ คือ ขยันทำมาหากิน ซื่อสัตย์สุจริตต่องานและลูกค้าของตัวเองกันด้วยนะคะ ขอให้พระคุ้มครองทุกคนค่ะ

ใครอยากมีโชคลาภหรือใครต้องการให้ตัวเองมีสมาธิในการทำงานในวันต่อไป หรือใครนอนไม่หลับก็ลองสวดมนต์เพื่อให้เราสามารถนอนหลับได้ทั้งคืน ใครที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วละก็เอาไปสวดเลยจ้า ได้ทั้งสมาธิแล้วยังได้โชคอีกด้วย

ขอขอบคุณ Postsod, thai.luxurysocietyasia

Share this: